Wildheart Tiger Mona-Lisa - wildheart tiger

Direkt zum Seiteninhalt

Wildheart Tiger Mona-Lisa

Galerie
Wildheart Tiger Mona-Lisa
*30.April 2018
black-tabby-mc mit weiß (n23 09)
GSD IV frei
Pyruvatkinase-Deizienz - PCR
   Genotyp N/N (frei)
Mona-Lisa 2020
Mona-Lisa 2019
Mona-Lisa 2018
Claudia & Alfons Wegscheider
A-6404 Polling in Tirol
nfowildhearttiger@gmail.com
Zurück zum Seiteninhalt